descarcă catalog aici -> trodat catalog catalog colop

Documente

Documente necesare confectionare stampila.

(Ştampile cu stema de stat, Principalele ştampile ale întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampilele care conţin denumirea deplină a întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampile antet)

Cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta S.C. «Pro-Mapix» S.R.L. DESCARCĂ CEREREA DE CONFECȚIONARE A ȘTAMPILELOR cerere confectionare stampila
Actul ce confirmă achitarea comenzii dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie).
Certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie), rechizitele bancare a întreprinderii pentru preluarea facturi fiscale.
Pentru primirea facturii fiscale e necesar prezentarea formularului tipizat M-2A sau ştampila principală (pentru persoanele juridice)

Pentru organizaţiile religioase, biserici, mănăstiri:
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (copie+ originalul)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie).
 
Pentru gospodării ţărăneşti
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (original + copie)
 • certificatul de atribuire a codului fiscal
 • declaraţia de constituire
 • fişa de înregistrare
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie).
 
Pentru asociaţii tovărăşeşti, cooperative, asociaţii comunale, SRL, SA, ÎI, întreprinderi de stat, organizaţii obşteşti, fonduri, instituţii medicale:
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (original + copie);
 • extras din Registrul de stat al persoanelor juridice despre numirea conducătorului, nu mai vechi de două luni (copie);
 • decizie privind înregistrarea întreprinderilor (copie);
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie).
 
Pentru cabinetele şi barourile asociate de avocaţi:
 • certificatul de atribuire a codului fiscal (copie);
 • decizia cu privire la înregistrarea cabinetului avocatului (copie);
 • extras din Registru cabinetelor avocaţilor şi birourilor de avocaţi (original + copie);
 • buletinul de identitate (original + copie);
 • ştampila veche şi adeverinţa dacă s-a deţinut anterior.
 
Pentru ştampila personală a avocatului:
 • licenţa (original + copie)
 • document ce confirmă activitatea avocatului în baroul dat
 • buletinul de identitate (copie)
 • ştampila veche şi adeverinţa dacă s-a deţinut anterior
 
Pentru notar:
 • licenţa (original + copie)
 • extras din registrul notarilor al Ministerului Justiţiei
 • buletinul de identitate (original + copie)
Pentru medici angajaţi în instituţii medicale:
 • diploma (original + copie)
 • certificat de la locul de muncă vizată de conducătorul instituţiei medicale
 • buletinul de identitate (copie)
Pentru medici particulari:
 • diploma (original + copie)
 • licenţa (original + copie)
 • buletinul de identitate (original)
 
Pentru organizaţii şi întreprinderi de stat şi locale:
 • regulamentul sau dispoziţia în baza căreia activează organizaţia, întreprinderea (copia)
 • ordinul de numire în funcţie a conducătorului (copie)
 • buletinul de identitate (copie)
 • dacă se solicită confecţionarea ştampilei cu stema ţării – acordul de la organizaţia ierarhic superioară
 
Pentru comitetul sindical, de ramură:
 • certificat de înregistrare a organizaţiei (original + copie)
 • extras din registru de numire în funcţie a conducătorului, nu mai vechi de jumătate de an sau proces verbal (copie)
 • buletinul de identitate (copie)
 
Pentru comitetul sindical, unit, orăşănesc, raional:
 • extras din registru despre formarea comitetului cu indicarea conducătorului din ramura sindicală sau proces verbal (copie)
 • certificat de înregistrare sau certificat de atribuire a codului fiscal (original)
 • certificat de înregistrare a comitetului sindical de ramură (copie)
 • buletinul de identitate (copie)
 
 
Adnotare: În cazul pierderii ştampilei, conducătorii, organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor sînt obligaţi să informeze despre aceasta comisariatul de poliţie din teritoriu prin cerere, anexind confirmarea publicării anunţului despre pierdere în "Monitorul Oficial".
 

Actele necesare pentru distrugerea (lichidarea) ştampilelor

Cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta S.C. «Pro-Mapix» S.R.L. DESCARCĂ CEREREA DE DESTRUGERE A ȘTAMPILELOR 

 • Actul ce confirmă achitarea comenzii dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie).
 • Certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie).
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice despre numirea conducătorului, nu mai vechi de două luni (copie).
 • Buletinul de identitate al conducătorului (copie) ştampila(le) care necesită a fi lichidate + adeverinţa ştampilei.